เฉลิมราชย์ องค์ราชัน
ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


© 2019 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่.
All rights reserved